Privacyverklaring 

Bouman vloerservice BV, gevestigd aan Havenstraat 9-01, 7005 AG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens 
Bouman vloerservice BV
Havenstraat 9-01 
7005 AG Doetinchem 
Tel. +31 (0)314 – 391 622
info@boumanvloerservice.nl
www.boumanvloerservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Bouman vloerservice BV met uw persoonsgegevens omgaat. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: 
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
- U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Contact met u opnemen n.a.v. het invullen van een contactformulier op de website.
- Het verwerken van uw order/offerte/bestelling. 
- Contact met u opnemen i.v.m. uw order/offerte/bestelling.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
- Bij afhandeling van de betalingen/facturatie. 
- U te informeren over wijzigingen van onze producten. 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame. 

Wij verwerken de volgende gegevens: 
Voor- en achternaam 
Straatnaam + nr. 
Postcode + Plaats 
Geslacht 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Bouman vloerservice BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Bouman vloerservice BV bepaalde werkzaamheden verrichten, zoals derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Daarnaast worden op de site bezoekgegevens bijgehouden, deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacyvriendelijke instellingen van Google Analytics. 

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Bouman vloerservice BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouman vloerservice BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boumanvloerservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via info@boumanvloerservice.nl of bel naar +31 (0)314 – 391 622. 

Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. 

Deze privacyverklaring is in april 2021 bijgewerkt.

 

Vind de vloer
van uw dromen